SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Yatay Geçiş

Yatay geçiş

MADDE 8 – (1) İlgili enstitü bünyesindeki başka bir EABD/EASD’de ya da Üniversite içindeki başka bir EABD/EASD’de veya başka bir üniversitede lisansüstü programlarda en az bir yarıyılını tamamlamış başarılı öğrenciler, Üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler.

(2) Yatay geçiş için öğrencinin ilgili programın öğrenci kabul ve başarı şartlarını sağlaması ve geldiği programda devam ettiği derslerinin tamamını başarmış olması gerekir. Öğrencinin programa kabulü ve intibakına, EABD/EASD’ningörüşü alınarak EYK tarafından karar verilir.

(3) 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre enstitüde ve 33 üncü maddesine göre ise Üniversitede bir birimde araştırma görevlisi kadrosuna atanıp başka bir üniversitede lisansüstü eğitim ve öğretim gören öğrenciler, başka herhangi bir şart aranmaksızın yatay geçiş yapabilirler.

(4) Tezli bir programdan tezsiz yüksek lisans programları ile tezsiz bir programdan tezli yüksek lisans programları arasında geçiş, öğrencinin başvurusu, EABD/EASD’nin onayı ve EYK kararı ile yapılabilir. Program geçişlerinde ilgili program için öngörülen koşulları taşımak esastır.

(5) Yatay geçişlerle ilgili diğer hususlar, Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

6- Yatay geçiş başvurularında aşağıdaki belgeler gereklidir;

a- Yatay geçiş başvuru dilekçesi (Form İçin Tıklayınız),

b- Öğrencinin halen kayıtlı bulunduğu programla ilişiğini ve programın hangi aşamasında bulunduğunu gösteren öğrenci belgesi,

c- Öğrencinin halen kayıtlı bulunduğu programdaki not tablosu (transkript) belgesi,

d- ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi,

e- ÜDS, KPDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi,

f- Nüfus cüzdanının fotokopisi.

g- 2 adet fotoğraf

h-Öğrencinin halen kayıtlı bulunduğu programın ders içerikleri