SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Dönem Projesi Değişikliği Hakkında

08.05.2017

Sevgili Öğrenciler;

Yükseköğretim Kurulu’nun ve Üniversitemizin Lisansüstü Yönetmelikte yaptığı değişiklik üzerine Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında “Dönem Projesi” kaldırılmıştır. Bu çerçevede Dönem Projesi Dersinin içeriği ve yürütülüş biçimi, Enstitü Kurulumuzun 03.05.2017 tarihli toplantısında görüşülerek aşağıdaki şekilde oybirliği ile kabul edilmiştir.

DÖNEM PROJESİ DERSİNİN İÇERİĞİ ve UYGULAMA BİÇİMİ

Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir raporu danışmanına vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisizdir, danışman tarafından yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilir. Dersi yetersiz olarak değerlendirilen öğrenci, izleyen yarıyılda dönem projesi dersine yeniden kayıt yaptırmak ve bu yarıyıl sonunda da yeni bir yazılı rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi, danışmanının da yönlendirmesi ile birlikte aşağıda belirtilen formatlardan biri seçilerek hazırlanır. Dersle ilgili çalışma yapılırken dil bilgisi ve imla kuralları ile araştırma ve yayın etiği ilkeleri dikkate alınmalıdır.

  1. Araştırma: Bir amaca yönelik, belirli aşamalar içerisinde ve bir yöntem dahilinde kalitatif ve kantitatif olarak yapılan çalışmadır. Araştırmanın konusu danışmanın önerileri doğrultusunda öğrenci ile birlikte belirlenir. Genel olarak Araştırma, giriş, literatür taraması, veri ve yöntem, bulgular ve sonuç bölümlerinden oluşur.
  2. Makale İncelemesi: Öğrenci, akademik bir dergide yayınlanmış olan bir ya da birden fazla makaleyi, proje danışmanının yönlendirmesi ile birlikte incelemek üzere seçer. Seçilen makale (ya da makaleler) içerik olarak özetlenirken kullanılan yöntem, bulgular, ve çalışmanın literatürdeki yeri vurgulanır.
  3. Makale çevirisi: Öğrenci, akademik bir dergide yayınlanmış olan bir ya da birden fazla makaleyi seçerek, yazıldığı orijinal dilden Türkçe’ye çevirerek bir rapor hazırlar. Çeviri de anlam bütünlüğünün korunmasına ve Türkçe dil bilgisi ve imla kurallarına özen gösterilmelidir.
  4. Kitap İncelemesi: Kitap incelemesi, dönem projesi dersi danışmanın öğrencinin ilgili alanına göre belirleyeceği bir konuda yazılmış alanının önde gelen kitaplarından bir ya da bir kaçının seçilmesi ile başlar. Seçilen eser ya da eserler, akademik bir kitap incelemesi kapsamında bir raporla değerlendirilir. İncelemede, kitabın özeti kadar eserin zayıf ve güçlü yönlerinin de ele alınarak literatüre katkısı gibi konulara yer verilir.
  5. Literatür İncelemesi: Mevcut yayınlardan faydalanılarak yapılmış olan bir araştırmalardır. Danışman ile birlikte belirlenen bir konuya ait literatürde yer alan çalışmaların sistematik bir biçimde tanımlanması, sınıflandırılması ve analiz edilmesidir.